నా భర్త మరియు నేను ఇద్దరూ పని చేస్తున్నాము. మేము మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందినవారు. నాకు ఇటీవల ఆఫీసులో జీతం ఎక్కువై అతని కంటే ఎక్కువ సంపాదన ప్రారంభించాను. ప్రారంభంలో, అతను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు నాతో చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. ఒకటి లేదా రెండుసార్లు నాపై చిన్న చిన్న విషయాలకు అరుస్తున్నాడు మరియు ఇంటి పనులు సరిగా చేయడం లేదని అంటున్నాడు. ఈ చిన్న విషయాలు మన సంబంధాన్ని మార్చలేవని అతనికి అర్థమయ్యేటట్టు ఏ విధంగా చెప్పాలి?