ప్రభుత్వానికి బస్సులు ఏం కడతాయి?...


play
user

sravani

Lecturer

0:17

హెచ్చరిక: ఈ టెక్స్ట్ తప్పు కావచ్చు. ఆడియో సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా టెక్స్ట్లోకి మార్చబడుతుంది. ఆడియో వినండి.

బస్సుకి నార్మల్ an internal పేరు చేస్తూ ఉంటా మంది భక్తులను చేయాలి అంటే yam చేసి ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ పడుతూ ఉంటుందన్నమాట

bassuki normal an internal peru chestu unta mandi bhaktulanu cheyali ante yam chesi unnatlayite next padutu untundannamata

బస్సుకి నార్మల్ an internal పేరు చేస్తూ ఉంటా మంది భక్తులను చేయాలి అంటే yam చేసి ఉన్నట్లయిత

Romanized Version
Likes  23  Dislikes    views  556
WhatsApp_icon
1 జవాబులు
qIcon
ask
ఇలాంటి ప్రశ్నలు
Loading...
Loading...
Likes    Dislikes    views  
WhatsApp_icon
qIcon
ask
QuestionsProfiles

Vokal App bridges the knowledge gap in India in Indian languages by getting the best minds to answer questions of the common man. The Vokal App is available in 11 Indian languages. Users ask questions on 100s of topics related to love, life, career, politics, religion, sports, personal care etc. We have 1000s of experts from different walks of life answering questions on the Vokal App. People can also ask questions directly to experts apart from posting a question to the entire answering community. If you are an expert or are great at something, we invite you to join this knowledge sharing revolution and help India grow. Download the Vokal App!